Meie koolist

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi ja rahandusministri määrustes ja muudes õigusaktides, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri.